Privacybeleid Ohana PMT

01-02-20022

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de therapeut van Ohana PMT van u en/of van uw minderjarige kind een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht vanuit de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Tevens worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die de therapeut na uw expliciete toestemming heeft opgevraagd bij een andere instantie, bijvoorbeeld bij de huisarts, gemeente of school.

Ohana PMT doet het uiterste om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat de therapeut zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens en dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Uw therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;

- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van de behandelend therapeut;

- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie);

- Een deel van de gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat de therapeut een factuur kan opstellen.

Als de therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal de therapeut u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar of gemeente gevraagd worden, zodat uw deze factuur kunt declareren bij de betreffende instantie. Onderstaand de gegevens die aangeleverd worden:

- Uw naam, adres en woonplaats

- Uw geboortedatum

- Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)

- De datum van de behandeling

- Een korte omschrijving van de behandeling zoals bijvoorbeeld “behandeling PMT”, intake of evaluatiegesprek etc.

- De kosten van het consult

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

In de privacywet AVG is een aantal rechten van u als cliënt vastgelegd. Zo heeft u altijd het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te laten wissen, een beperking van verwerking aan te vragen en kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Het verwijderen van gegevens kan ervoor zorgen dat de therapeut de zorg die geleverd wordt of moet worden mogelijk niet meer kan uitvoeren.

Wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten dan vraag ik u dit verzoek per brief aan mij te melden. Deze brief kan gericht worden aan:

Ohana PMT Kleine Haarsekade 107 4205 VE Gorinchem