Algemene voorwaarden

01-02-2022

Behandelvoorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de behandelovereenkomst tussen de therapeut van Ohana PMT en de ouders/wettelijke vertegenwoordigers van de cliënt (het kind of de jongere). Met het ondertekenen van de ingevulde behandelovereenkomst geven ouders/wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk hun akkoord met deze voorwaarden en het starten van de behandeling.

Aanmelding

Wanneer een cliënt wordt aangemeld van wie de ouders/wettelijke vertegenwoordigers gescheiden zijn en beide ouders/wettelijke vertegenwoordigers hebben het gezag over het kind, dan moeten beide ouders/wettelijke vertegenwoordigers toestemming geven voor de aanmelding en behandeling (dit geldt ook als de rechter een voorlopige voorziening heeft uitgesproken). Beide ouders/wettelijke vertegenwoordigers hebben dan recht op informatie over de behandeling en eventueel inzage in het dossier.

Als er één ouder is die niet met het gezag is bekleed, hoeft er aan deze ouder geen toestemming worden gevraagd voor het starten van de therapie. Deze ouder heeft ook geen recht op volledige inzage van het dossier. Wel heeft deze ouder recht op belangrijke informatie over het kind. De wet (artikel 337B boek 1 BW) stelt dat de ouder die het gezag heeft de andere ouder van belangrijke informatie moet voorzien.

Beëindiging

De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden beëindigd worden:

- Therapeut en cliënt bepalen in een gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;

- Cliënt en/of diens ouders/wettelijke vertegenwoordigers geven mondeling of schriftelijk aan dat er geen sessies meer nodig zijn;

- Therapeut geeft mondeling of schriftelijk aan geen sessies meer te zullen geven;

- Cliënt en/of diens ouders/wettelijke vertegenwoordigers houden zich herhaaldelijk niet aan de algemene voorwaarden, afspraken uit de behandelovereenkomst of aan de afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;

- De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn langer dan zes maanden na de laatstgehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen de therapeut en cliënt.

Geheimhoudingsplicht

De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het cliëntdossier. Informatie wordt alléén met toestemming van de cliënt of diens ouders/wettelijke vertegenwoordigers opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen.

Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Meldplicht

Wanneer de therapeut van mening is dat de cliënt of zijn/haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft de therapeut de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders/wettelijke vertegenwoordigers. Tevens heeft de therapeut de wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij betreffende instanties.

Vervanging

Wanneer de therapeut ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en er worden geen kosten in rekening gebracht voor de vervallen afspraak. In overleg verplaatsen we de afspraak naar een andere datum/tijd. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met de cliënt en diens ouders/wettelijke vertegenwoordigers vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.

Kwaliteit

De therapeut is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT). Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB). De therapeut staat ook geregistreerd bij Register Vaktherapie (SRVB).

De therapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB.

In geval van klachten is het eerste advies om de onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of we er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kan de cliënt en diens ouders/wettelijke vertegenwoordigers zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG).

Betalingsvoorwaarden

De tarieven worden jaarlijks gepubliceerd op de website van Ohana PMT en kunnen jaarlijks worden aangepast. Alle kosten zijn vrijgesteld van BTW.

Ouders/wettelijke vertegenwoordigers dienen zelf vooraf te informeren wat de vergoedingsmogelijkheden zijn.

Eens per maand ontvangen de cliënt en diens ouders/wettelijke vertegenwoordigers de factuur. Indien van toepassing kan deze gebruikt worden voor het declareren van de kosten bij de zorgverzekeraar, gemeente of SVB. Als ouders/wettelijke vertegenwoordigers blijf je altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk dat de factuur betaald wordt.

Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling wordt een betalingsherinnering verstuurd. Wanneer daarna na 14 dagen nog niet aan de betalingsverplichting is voldaan, dan is Ohana PMT gerechtigd een tweede betalingsherinnering te sturen waarvan het verschuldigde bedrag is vermeerderd met €25 administratiekosten. Wanneer na 7 dagen nog niet aan de betalingsverplichting is voldaan, zal Ohana PMT handelen volgens de Wet Incassokosten (01-07-2012) en volgt er de 14 dagen/aanmaningsbrief. Bij het uitblijven van betaling na 14 dagen is Ohana PMT zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt en diens ouders/wettelijke vertegenwoordigers.

Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd de behandeling van de cliënt op te schorten totdat de cliënt en diens ouders/wettelijke vertegenwoordigers aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

Annuleringsvoorwaarden

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak worden geannuleerd. Bij niet tijdig annuleren is Ohana PMT gerechtigd om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.